• Визия и мъдрост.
  • Възможности за подобряване личностната ефективност чрез придобиване и развитие на лидерски умения. Умението да управляваш себе си.
  • Лидерски стилове и подходи.
  • Основни теории за лидерството.
  • Придобиване на лидерски умения и за създаване и изграждане на ефективен и работещ екип /семен, професионален и т.н./.
  • Мотивацията като основен фактор за успех. Стимулиране на творчество и инициативност. Потенциални възможности.
  • Комуникация – вербална и невербална, бариерите в общуването, междуличностни взаимоотношения.
  • Същност на конфликтите и предпоставки за тяхното наличие. Придобиване на умения за преодоляването на конфликти.
  • Възможности за включване в дискусии, ролеви игри, решаване на казуси.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *