ПЪТЯТ НА НОВОТО НАЧАЛО

Проектът „Пътят на новото начало“ се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и е естествено продължение на 18-годишната работа на фондация „Мисия Спасение“ с лишени от свобода и техните семейства.

Проектът „Пътят на новото начало“ има за цел да подпомогне процесът на ресоциализация преди освобождаването и след освобождаването на лишени от свобода лица. Разбирайки в детайли трудностите и пътят на едно ново начало, проектът предлага дейности, чието изпълнение ще улесни ресоциализацията и интеграцията на една уязвима група от хора. Ето защо дейности по повишаване на мотивацията за независим бизнес, лидерски и предприемачески умения, управление на лични и фирмени финанси, са важна част за намаляване риска от рецидивизъм. Друг ключов фактор са семейните взаимоотношения, които подпомагат личността, нейната мотивация и изолация от криминалогенно влияние. Съвместната работа със семейството е опосредствано с методите на изкуства, като изящни и приложни изкуства, пеене и танци. Фондация „Мисия Спасение“ управлява културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“, чиито преподаватели и доброволци са готови да съдействат в областта на арт дейностите. Изкуството опосредства комуникацията с лишените от свобода и дава методи за общуване в неформална обстановка. Целта на арт дейностите е да подсилят семейните взаимоотношения и да изместят фалшивите „ценностите“. От друга страна затворниците идеализират излизането на свобода и мнозинството от тях очакват проблемите им да свършат на изхода на затвора. Реалността, която ги посреща се разминава драстично с тези предварителни нагласи. Според експертите най-често лишените от свобода нямат конкретни планове за бъдещето и в тази връзка продължаването на комуникация с тях и непрекъсната подкрепа – социално-психологическа и материална е от особено значение за връщането им към нормален законообразен живот. Нашият опит показва, че е нужно подготовката за успешна адаптация към пълноценен живот в общността и социално включване да започне още в затвора, преди изтичане на излежаваната присъда чрез социално – психологическа подкрепа, курсове по личностно развитие на лидерски умения, развиване на умения за управление на лични финанси и предприемаческа подготовка за стартиране на малък и среден бизнес. Ако дадем шанс на освободените от затвора да опитат нови поведенчески модели, вероятността те да се върнат в затвора ще намалее значително. Фондация „Мисия Спасение“ успешно работи съвместно с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“(ГДИН), Дирекция „Миграция“, Централен софийски затвор и ЗО „Казичене“.

Съществен принос на проекта е прякото въвличане на семействата на лишените от свобода, тъй като огромна част от успеха зависи от тяхната подкрепа и адекватно отношение. Наказанието лишаване от свобода трябва да бъде разглеждано като комплекс от проблеми, не само за потърпевшия, но и за неговото семейство. Възстановяването на семейните взаимоотношения е от изключителна важност за съпругите и децата на лишените от свобода.

ДЕЙНОСТИ, ПРЕДВИДЕНИ В ПРОЕКТА „ПЪТЯТ НА НОВОТО НАЧАЛО“

   1. УЪРКШОПОВЕ ПО ИЗКУСТВА

Уоркшоповете по изкуства ще използват изящни и приложни изкуства, хорово пеене и танци, за да стимулират израз на чувствата и преживяванията преди да влезнат в затвора, вътре в затвора и спрямо семействата си. Преподавателите ще дават задания за рисунки, танц или песен, чрез които да представят чувствата си към семействата, деца и съпруги. Голяма част от заниманията ще бъдат свързани с дискусии относно смисъла на изкуството и творчеството. Танците ще подпомогнат да се изразят физически чувства към съпругите, които не могат да се опишат с други изразни средства. Тримесечните уъркшопове ще завършват със среща на лишените от свобода със семействата им, за да представят своите умения в изящни и приложни изкуства, пеене, танци, както и да споделят своите очаквания и чувства, свързани с излизането на свобода. Скритите заложби и чувства ще бъдат изявени и съответно изкуствата ще опосредстват комуникация с децата. Бащите ще бъдат поставяни и в ролеви игри, в ролята на деца, за да подобрят общуването си с децата.

  1. ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Обучителният семинар по предприемачество включва следните основни подтеми: Същност на предприемачеството; Стъпки при основаването на предприятие; нормативни трудности и др. Целта е всеки от обучаваните в края на семинара да може да си отговори на няколко основни въпроса, а именно кой сегмент от пазара ще е неговата цел, с какво ще се занимава, какъв вид предприятие ще основе, с какви средства, да познава бизнеса, с който се заема, да предвиди възможните причини за провал и др.

3.СЕМИНАР ПО ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ

Визия и мъдрост.

Възможности за подобряване личностната ефективност чрез придобиване и развитие на лидерски умения. Умението да управляваш себе си.

Лидерски стилове и подходи.

Основни теории за лидерството.

Придобиване на лидерски умения за създаване и изграждане на ефективен и работещ екип /семеен, професионален и т.н./.

Мотивацията като основен фактор за успех. Стимулиране на творчество и инициативност. Потенциални възможности.

Комуникация – вербална и невербална, бариерите в общуването, междуличностни взаимоотношения.

Същност на конфликтите и предпоставки за тяхното наличие. Придобиване на умения за преодоляването на конфликти.

Възможности за включване в дискусии, ролеви игри, решаване на казуси.

  1. СЕМНАР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИЧНИ ФИНАНСИ

Семинарът по управление на лични финанси ще въведе основните принципи на управление, а именно: източници на приходи, спестяване, бюджетиране, правило без заеми, инвестиране. Преподавателите ще спомогнат за изработване на личен финансов план и оценка на финансовото състояние на лицата лишени от свобода, както и поставяне на финансови цели след излизане на свобода. Семинарът е особено важен за изработване на реалистичен поглед към бъдещето и адекватна подготовка за излизане на свобода.

  1. СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ ЛИЧНИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ СРЕЩИ

Психологическа и социална подкрепа на лица, лишени от свобода при реинтеграцията им в обществото. Успешното реализиране на тази дейност предвиждаме да доведе до формиране на една комплексна услуга за подкрепа на лица лишени от свобода. Тя включва следните поддейности: -Юридическо съдействие при изготвяне на лични документи и регистрация в „Бюрото по труда“. -Подкрепа в намиране на работа – помощ при подготовката на автобиография, насоки за представяне при срещата с потенциални работодатели, организиране на срещи с потенциални работодатели.
-Осигуряване на място за провеждане на регулярни срещи с лица, лишени от свобода, излежали присъдите си. Идеята е то да се превърне в място на сигурност и подкрепа за завърналите се в обществото лишени от свобода. В тази зала ще се провеждат индивидуални консултации с експерт по социална рехабилитация и с психолог и събирания на групи по интереси за преодоляване на социалната изолация. Тя ще бъде оборудвана с 30 работни места, компютър, медиен проектор, екран и флипчарт. -Продължаване на обучителните курсове по психология и социална адаптация, финанси, предприемачество, лидерство и арт стимулации. Всяка седмица до 16 учебни часа. В наетата за целта зала, насърчаване на доброволческа дейност с цел по-бърза реинтеграция в обществото – помощ в проектите на фондацията „Шарената къща“(пазаруване), „Училище за щастливи деца“(почистване на зала, подреждане на маси и т.н.), помощ при организиране на новоизлезлите от затвора (координация, прозвъняване по телефон, организиране на срещи за съветване), разпоредители при провеждането на различните курсове и др.

  1. ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ДОБРОВОЛЦИ И ЕКСПЕРТИ, КОИТО РАБОТЯТ С ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА

Президентът на Фондация „Мисия Спасение“ ще предаде опита си в работата с лица, лишени от свобода на 12 души, които ще работят в затвора по проекта. Всеки един от експертите ще има по един доброволец, който да подпомага дейността му по време на провеждане семинарите, уъркшоповете и курсовете. Експертите и доброволците ще придобият умения за разрешаване на конфликти, справяне под стрес в резистентна обстановка. За всеки един от преподавателите е изключително важно да умее да управлява различията и да оценява правилно поведението на лишените от свобода. Така също те трябва да умеят да намаляват напрежението между отделни личности, които взимат участие.

  1. КОЧИНГ ЛИЧНИ СЕСИИ

Срещи с освободени, които имат съществен напредък в ресоциализацията със стартиране на собствен бизнес, трудоустрояване, успешно възстановяване на семейни връзки и т.н., да бъдат мотивирани да участват като доброволци на Фондацията в работата по проекта в последните 3 месеца. Със собствения си пример ще могат да насърчат и предадат нататък своите умения и мотивация за промяна.

Срещи с настоящи затворници, които искат да се включат в проектите по добротворство на Фондацията, като например да изработят или ремонтират предмети, необходими на майки от „Шарената къща“.

Успешна ресоциализация и мотивация за останалите участници в проекта.

  1. ПРАЗНИЧНИ СЕМЕЙНИ СРЕЩИ

Организиране на празнични срещи на семействата в затвора по повод Възкресение Христово, първият учебен ден и Рождество Христово, съпроводени със специална програма и почерпка.

Положителна нагласа за дейностите по проекта и съответно пълноценно включване на семействата в координация и ресоциализация на лишените от свобода лица.