Каузите, на които се е посветила фондация „Мисия Спасение“, са в две основни направления:

  1. Социални и благотворителни проекти;
  2. Културно-образователни проекти.

Водещ мотив в социалната дейност е подкрепата на хора в неравностойно и уязвимо социално положение, хора в невъзможност да упражняват своите права и потърпевши от различни дискриминационни практики. В този фокус попадат семействата с един родител, многодетни семейства, лишените от свобода и бежанци, търсещи закрила на територията на Република България. Ангажираността на фондация „Мисия Спасение“ към такива хора е съпътствана от стремежа да им създаде условия за пълноценно и пълноправно участие в живота на съвременното общество, както и от усилията да бъдат сведени до минимум порочните обстоятелства, поставили ги в уязвимо положение.

Чрез своята културно-образователна платформа фондацията цели да открива, насърчава и развива творческия и научен потенциал на хората от фокус групите, създавайки градивна атмосфера на взаимопомощ, формиране на ценности и цялостно развитие на личността. Двете основни направления на фондация „Мисия Спасение“ са тясно свързани и се допълват взаимно.

Работата на фондация „Мисия Спасение“, свързана със семейства с един родител и многодетни семейства, има за цел да осигури възможности за социална защита, равнопоставеност и пълноценно развитие на децата. Част от усилията са в посока на оптимизиране на взаимоотношенията, както в семейството, така и извън него. Разработен е комплекс от мерки в подкрепа на тези семейства, чийто основен акцент е:

. преодоляване на предразсъдъци и стереотипи, водещи до различни форми на дискриминация;

. развитие на определени социални и поведенчески умения у децата и родителите, утвърждаване на семейни ценности;

. превенция и борба с ниския образователен статус и социална изолация;

. осигуряване на финансова стабилност и възможности за професионална реализация;

. предоставяне на възможности за изява на талантливи деца със знания, умения и интереси в сферата на образованието, спорта, изкуството и културата.

Дейността, която фондация „Мисия Спасение“ развива сред лишени от свобода и хора, излежали своите присъди, е с 18-годишна история. Екипи от доброволци, обучени от Иводор Ковачев, основател на „Мисия Спасение“, ежеседмично посещават Централния софийски затвор и ЗО „Казичене“. Под формата на индивидуални срещи и групови събрания те работят с лишените от свобода в посока на превъзпитание, формиране и утвърждаване на ценностна система, личностна ориентация, психологическа подкрепа и възстановяване на семейни взаимоотношения и цялостна ресоциализация. Полагат се също усилия за подобряване на качеството на живот в пенитенциарните заведения, както и подкрепа на децата и семействата на лишени от свобода. Благодарение на своята дългогодишна практика, постоянство и социална ангажираност, фондация „Мисия Спасение“ се радва на подкрепата на Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изтърпяване на наказанията“.

Естествено продължение на дългогодишната работа на фондация „Мисия Спасение“ с лишени от свобода и техните семейства е проектът „Пътят на новото начало“. Той се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Основна цел на проекта е да подпомогне процеса на ресоциализация преди и след освобождаването на лишените от свобода.

Всяко ново начало в живота на човек е осеяно с много трудности и проблеми. Често пъти то е съпроводено и със страх от неизвестното. Пред още по-голямо предизвикателство се изправят лишените от свобода, които години наред са живели в изолация, откъснати от света и своите близки, опитвайки да се върнат към нормален начин на живот. От друга страна те идеализират излизането на свобода и мнозинството от тях очакват проблемите им да приключат на изхода на затвора. Реалността, която ги посреща, се разминава драстично с тези предварителни нагласи. Според експертите най-често затворниците нямат конкретни планове за бъдещето и рискът да се върнат към криминалното си минало е голям. Той се подхранва също от страховете и предразсъдъците на обществото ни към излежалите присъди. Малцина са работодателите, дръзнали да поемат риска, назначавайки ги на работа. По тази причина е много важно лишените от свобода да срещнат протегната ръка, готова да ги подкрепи безрезервно в пътя им на реинтеграция. Такава протегната ръка е проектът „Пътят на новото начало“. Досегашният опит на екипа на фондация „Мисия Спасение“ показва, че е необходимо подготовката за успешна адаптация към пълноценен живот в общността и социално включване да започне още в затвора, преди изтичане на излежаваната присъда. Ето защо социално-психологическата подкрепа, курсовете за развитие на лидерски умения, както и изграждането на умения за управление на лични финанси и предприемаческа култура за стартиране на малък и среден бизнес са важна част от битката за намаляване на риска от рецидивизъм. Друг ключов фактор е прякото въвличане на семействата на лишените от свобода, тъй като огромна част от успеха зависи от тяхната подкрепа и адекватно отношение. Съвместната работа с близките на затворниците се осъществява с помощта на изящни и приложни изкуства, музика, пеене и танци. Фондация „Мисия Спасение“ управлява културно-образователен център „Дворец на щастливите хора“, чиито преподаватели и доброволци се включват активно в арт дейностите.

. Уъркшопове по изкуства

С помощта на богатата палитра от възможности, които притежават изящните и приложни изкуства, хоровото пеене и танци лишените от свобода са стимулирани да дават израз на чувствата си, провокирани от преживяванията им преди да попадтнат зад решетките, по време на престоя им там, както и спрямо семействата си. Голяма част от заниманията са свързани с дискусии за смисъла на изкуството и творчеството. Танците ще им помогнат да изразят физически чувствата си към своите съпруги, които не могат да опишат по-добре с други изразни средства. Освен това чрез ролеви игри тези мъже ще бъдат поставяни в ролята на деца, което ще им помогне да разберат по-добре собствените си деца и да подобрят общуването си с тях. Тримесечните уоркшопове завършват със среща на лишените от свобода със семействата им, за да представят вече придобитите умения и да споделят очакванията си за живота след излизането от затвора.

. Семинар по предприемачество

По време на семинара лишените от свобода ще се запознаят със същността на предприемачеството, ще научат за необходимите стъпки при основаване на предприятие, ще им бъдат разяснени нормативните трудности и др. Целта е на края всеки от обучаваните да успее да си отговори на няколко основни въпроса, а именно: кой сегмент от пазара ще е неговата цел, какъв вид предприятие иска да основе, с какви средства би го направил и да може да предвиди възможните подводни камъни и др.

. Семинар по лидерски умения

Участието в този семинар ще даде възможност на лишените от свобода да подобрят своята личностна ефективност чрез изграждането на лидерски умения и умението да управляваш себе си. Ще се запознаят с различни лидерски стилове и подходи, с тънкостите за създаване на ефективен и работещ екип /семеен, професионален/. Важно място за успеха имат също мотивацията и умението за вербална и невербална комуникация, както и преодоляването на бариерите в общуването и междуличностните конфликти. Лишените от свобода ще имат възможност да се включат в различни дискусии, ролеви игри и решаване на казуси.

. Семинар по управление на лични финанси

По време на този семинар лишените от свобода ще научат за източниците на приходи, за спестяванията и умелото бюджетиране на средствата, както и за инвестирането им, и следване на правилото без заем. Преподавателите ще им помогнат да си изработят личен финансов план, да направят оценка на финансовото си състояние и да си поставят реалистични финасови цели.

. Специализирана програма за превъзпитание чрез лични социално-психологически срещи

Психологическата и социална подкрепа на хората, лишени от свобода ще им помогне успешно да се реинтегрират в обществото. Всеки един ще получава юридическа помощ при изготвяне на лични документи и регистрация в „Бюрото по труда“, ще бъде подпомогнат в намирането на работа – помощ при подготовката на автобиография, насоки за представяне по време на срещата с потенциални работодатели, организиране на такива срещи. Предвидено е да се осигури зала за провеждане на регулярни срещи с вече излежалите присъдите си и тя да се превърне в място на сигурност и подкрепа за тях. В нея ще се провеждат индивидуални консултации с експерт по социална рехабилитация и с психолог, събирания на групи по интереси за преодоляване на социалната изолация. Тя ще бъде оборудвана с 30 работни места, компютър, медиен проектор, екран и флипчарт. Тук ще продължават обучителните курсове по психология и социална адаптация, финанси, предприемачество, лидерство и арт стимулации. С цел по-бързата им реинтеграция в обществото, излежалите присъдите си ще бъдат насърчавани да се включват в различни доброволчески дейности по проектите на фондация „Мисия Спасение, като например пазаруване за самотните майки и деца от „Шарената къща“, почистване на залите на „Училище за щастливи деца“, оказване на помощ на новоизлезлите от затвора и др.

. Обучителен семинар за доброволци и експерти, които работят с лишени от свобода

Президентът на фондация „Мисия Спасение“ ще предаде опита си в работата с лишени от свобода на 12 души, които ще се включат в проекта „Пътят на новото начало“. При провеждането на семинарите, уъркшоповете и курсовете всеки един от ескпертите ще се подпомага от доброволец. Всички те ще усвоят умения за разрешаване на конфликти, справяне под стрес и в резистентна обстановка. За преподавателите е изключително важно да умеят да управляват различията, да оценяват правилно поведението на лишените от свобода, както и да овладяват напрежението между отделните личности.

. Коучинг лични сесии

Целта е освободени от затвора, които имат съществен напредък в ресоциализацията, стартирали са собствен бизнес или са трудоустроени и успешно са възстановили семейните си връзки, да бъдат мотивирани да участват като доброволци към „Мисия Спасение“ в работата през последните три месеца на проекта. Чрез собствения си пример те ще могат да насърчат и предадат на тези, които все още са в затвора, своите умения и мотивация за промяна.

Предвиждат се също срещи с настоящи затворници, които искат да се включат в проектите по добротворство на фондацията, като например изработят или ремонтират предмети, необходими на майки от „Шарената къща“.

. Празнични семейни срещи

За най-светлите християнски празници Рождество Христово, Възкресение, както и за първия учебен ден е предвидено организирането на празнични семейни срещи в затвора, съпроводени със специална програма и почерпка. Целта е да се изгради положителна нагласа в семействата към дейностите по проекта и те активно да се включат в пътя на новото начало на своите близки, лишени от свобода.